Welkom bij RMA healthcare

 

Medische zorg voor asielzoekers

Asielzoekers in Nederland zijn automatisch verzekerd voor de meeste zorg waar Nederlanders voor verzekerd zijn (vanuit de Wmo, Zvw en Wlz). In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. De zorg aan asielzoekers is zorg in natura. Dit betekent dat zorg alleen vergoed wordt wanneer de zorgaanbieder een contract heeft met RMA Healthcare. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

RMA healthcare organiseert en vergoedt de zorg voor asielzoekers en is daarmee vergelijkbaar met een zorgverzekeraar / zorgkantoor. Zorgaanbieders kunnen gemakkelijk declareren via VeCoZo of een formulier op deze website.

Bijna altijd is een verwijzing voldoende om zorg te mogen leveren. In enkele gevallen is echter wel een machtiging of indicatie nodig.

De door zorgverzekeraars aangekondigde maatregelen ter compensatie van omzetderving door corona, zoals de continuïteitsbijdrage die zorgaanbieders kunnen aanvragen, gelden niet voor RMA.

Declaraties evacués in de noodopvanglocaties

Door de plotselinge hoge instroom ten gevolge van de noodsituatie in Afghanistan zijn nog niet alle evacués op de juiste wijze geregistreerd bij RMA Healthcare. Naar verwachting heeft iedereen begin oktober een polisnummer.
Na het toekennen van de polisnummers kunnen zorgverleners via VeCoZo declaraties indienen bij RMA Healthcare. Indien het niet lukt om via deze reguliere weg te declareren, kunt u contact opnemen met info@rmasielzoekers.nl