Mondzorg / Tandheelkunde

Er wordt onderscheid gemaakt in de normale tandheelkundige zorg, die door een tandarts wordt geboden en bijzondere tandheelkundige zorg. Bijzondere tandheelkunde is bedoeld voor mensen voor wie reguliere tandheelkunde niet toereikend is, door een bijzondere aandoening. Hieronder valt een verhemeltespleet of een zeer ernstige overbeet.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan aanspraak worden gemaakt op tandheelkundige zorg, dat is hieronder omschreven.

Via de Tandartslijn (088 - 112 2 132) kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur een afspraak bij de tandarts worden gemaakt.

Normale tandheelkunde

Aanspraak asielzoeker tot en met 17 jaar

Onder de aanspraak valt:

 • Één periodiek preventief tandheelkundig onderzoek per jaar, tenzij de Verzekerde meer keren per jaar zo’n onderzoek nodig heeft;
 • incidenteel tandheelkundig consult;
 • het verwijderen van tandsteen;
 • twee fluorideapplicaties per jaar als de Verzekerde 6 jaar of ouder is, tenzij de Verzekerde meer keren per jaar zo’n applicatie nodig heeft, vanaf het doorbreken van de blijvende gebitselementen;
 • sealing;
 • parodontale hulp (behandeling van tandvlees);
 • anesthesie (verdoving);
 • endodontische hulp (wortelkanaalbehandeling);
 • restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
 • gnathologische hulp (hulp bij kaakgewrichtproblemen of knarsen);
 • uitneembare prothetische voorzieningen (kunstgebit en frameprothese);
 • tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten, als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn aangelegd;
 • of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van implantaten; en
 • röntgenonderzoek (foto), behalve röntgenonderzoek voor orthodontische hulp.

Aanspraak asielzoeker vanaf 18 jaar

Onder de aanspraak valt:

 • noodhulp zoals omschreven in de Verrichtingenlijst noodhulp tandheelkunde (Bijlage 5). Uitgangspunt van de noodhulp is het met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het gebit, inclusief het behoud van de aanwezige functionele elementen;
 • chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, behalve parodontale chirurgie en het aanbrengen van implantaten en ongecompliceerde extracties; en
 • uitneembare volledige protheses voor de boven- of onderkaak.
 • Onder noodhulp valt geen fronttandvervanging (vervanging van blijvende snij- en hoektanden met implantanten) als deze niet zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken.

Let op

 • Bij bezoek aan de tandarts buiten de normale openingstijden, maakt  de asielzoeker alleen aanspraak op tandheelkunde als het bezoek niet tot een andere dag kan worden uitgesteld.
 • Indiende de asielzoeker verblijft op een Col, Pol of VBL bestaat geen aanspraak op een volledige prothese.

Verwijzing voor behandeling door kaakchirurg

De asielzoeker maakt uitsluitend aanspraak op behandeling door een kaakchirurg na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of huisarts.

Toestemming

Voorafgaande toestemming van RMA Healthcare is nodig:

 • voor behandeling onder narcose;
 • als een tandarts of tandprotheticus een volledige en uitneembare prothese voor de boven- of onderkaak maakt;
 • als de volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak die de Verzekerde nu draagt binnen 6 jaar na levering wordt vervangen. Dit geldt niet voor een immediaatprothese;
 • als de Verzekerde moet worden behandeld op de plaats waar de Verzekerde verblijft (bijvoorbeeld thuis of in een instelling;
 • als de kosten van de noodhulp het bedrag van € 250,- in een kalender jaar overschrijden.

De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder. Deze schriftelijke motivatie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • NAW-gegevens en zorgnummer.
 • De gediagnosticeerde afwijking.
 • Het behandelplan.
 • De verwachte kosten.
 • Beschikbare foto's (hiervoor geen aparte foto maken).

De aanvraag kan verstuurd worden naar: machtigingen@administratierma.nl.

Bijzondere tandheelkunde

De asielzoeker maakt aanspraak op bijzondere tandheelkunde die noodzakelijk is als er:

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand- kaakmondstelsel heeft. Slechts bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak kan de Verzekerde aanspraak maken op het aanbrengen van implantaten en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (deze moeten dienen om een uitneembare prothese op te bevestigen);
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening is;
 • een niet-tandheelkundige medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder de; en
 • bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben.

De asielzoeker maakt alleen aanspraak op:

 • bijzondere tandheelkunde als deze noodzakelijk is om een tandheelkundige functie te behouden of te verwerven, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige functie die de Verzekerde  zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan; en
 • orthodontische hulp als er sprake is van een zeer ernstige ontwikkeling- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige Basis noodzakelijk is.

Verwijzing

 • De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op bijzondere tandheelkunde door een orthodontist na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of kaakchirurg.
 • De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op bijzondere tandheelkunde door een kaakchirurg na voorafgaande schriftelijke verwijzing van een tandarts of kaakchirurg.
 • De kaakchirurg moet verbonden zijn aan een ziekenhuis. De Verzekerde kan alleen aanspraak maken op bijzondere tandheelkunde door een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde als hij vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van zijn huisarts, tandarts of kaakchirurg.

Toestemming

Voor bijzondere tandheelkunde heeft de Verzekerde vooraf toestemming van RMA Healthcare nodig. De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder. Deze schriftelijke motivatie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • NAW-gegevens en zorgnummer.
 • De gediagnosticeerde afwijking.
 • Het behandelplan.
 • De verwachte kosten.
 • Beschikbare foto's (hiervoor geen aparte foto maken).

De aanvraag kan verstuurd worden naar: machtigingen@administratierma.nl.