Medisch Specialistische Zorg

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen aanspraak maken op Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Hieronder vallen vele medische ingrepen en behandelingen die worden uitgevoerd door medisch specialisten, zoals onderzoek en diagnostiek.

De asielzoeker dient voor MSZ een schriftelijke verwijzing te ontvangen van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist, arts verstandelijke gehandicapten, tandarts, verloskundige, kaakchirurg, specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts, Bedrijfsarts, SEH-arts, GGD-arts infectieziekte bestrijding KNMG, GGD-arts tuberculosebestrijding  KNMG, verpleegkundig specialist, of physician assistant. In het geval van spoedeisende zorg is een schriftelijke verwijzing niet nodig.

Vergoeding vindt alleen plaats indien de asielzoeker behandeld wordt door een gecontracteerde zorgaanbieder. Behandelingen die opgenomen zijn in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet worden ook vergoed voor asielzoekers, met uitzondering van de volgende behandelingen:

 • fertiliteitsonderzoeken en behandelingen zoals IVF en ICSI
 • cochleaire implantaten
 • sterilisatie
 • het ongedaan maken van sterilisatie
 • besnijdenis zonder medische noodzaak
 • transluminale endoscopische step-up bij pancreasnecrose
 • autologe stamceltransplantatie bij Verzekerdeen met de ziekte van Crohn
 • behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose met een redressiehelm
 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening
 • liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik
 • het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn
 • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie-aplasie van de borst bij vrouwen en daarmee vergelijkbare situatie bij man/vrouw transgenders
 • borstverkleining
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak
 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek
 • starten van geslachtsveranderende behandeling door middel van hormoontherapie; en
 • operatieve ingrepen in het kader van transseksualiteit.

Voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie is voorafgaande toestemming van RMA Healthcare noodzakelijk via machtigingen@administratierma.nl.