Jeugdhulp

Contractering

RMA Healthcare heeft kwaliteit en continuïteit van zorg hoog in het vaandel staan. Graag sluiten we daarom een contract met zorgaanbieders die op dit moment jeugdhulp verlenen aan jeugdige asielzoekers.

Bent u zo’n aanbieder en verleent u in 2018 de zorg aan jeugdige asielzoekers, dan kunt u dit kenbaar te maken bij RMA Healthcare via info@rmasielzoekers.nl onder vermelding van ‘Verzoek tot overeenkomst [naam van uw organisatie]’. RMA Healthcare neemt dan contact met u op om een overeenkomst aan te gaan.

De volgende gegevens hebben wij van u nodig om een contract op te stellen:

 • Naam instelling (zoals in KvK)
 • AGB code instelling
 • KvK Nummer
 • Naam bestuurder (tekenbevoegd)
 • Adres (zoals in KvK)
 • Plaats (statutair gevestigd)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (contactpersoon)
 • Een kopie van (het voorblad van) het jeugdhulpcontract wat u heeft met een/de gemeente

Als u op dit moment geen jeugdhulp verleent aan jeugdige asielzoekers, maar dit in de loop van 2018 wel gaat doen, dan kunt u op dat moment contact opnemen met RMA Healthcare. We gaan niet op voorhand een contract met alle jeugdhulpaanbieders aan, gezien de geringe omvang van de populatie en de spreiding over het land.

Bij het contract ontvangt u meer informatie over de geldende prestaties en tarieven en de wijze van declaratie. Houdt hiervoor ook onze website in de gaten.

Voor wat betreft de landelijk geldende raamcontracten is RMA Healthcare van plan de bestaande afspraken tussen aanbieders en de VNG over te nemen. Als u ook zorg aan asielzoekers levert volgens een landelijk raamcontract, dan horen wij dat graag. 

Declareren

Declaraties voor jeugdhulp kunnen ingediend worden volgens het volgende format bij info@rmasielzoekers.nl.

Declaratie Jeugdhulp 2018 RMA versie 2.0

Declaratie werkwijze Jeugdhulp 2018

Bijzonderheden voor de jeugdhulp declaraties:

 • Jeugd-GGZ (18-) declareren via bovenstaande format.
 • Volwassenen GGZ (18+) via VeCoZo Uzovi-code 3355.
 • Zintuiglijk gehandicapten zorg, palliatief terminale zorg en verpleging aan jeugdigen (en volwassenen) declareren via VeCoZo het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg.
 • Sinds 1 januari 2018 geldt de volgende afbakening voor persoonlijke verzorging:
  • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit wordt geïndiceerd door de (kinder)verpleegkundige. (Voor asielzoekerszorg: declareren via het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg).
  • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. (voor asielzoekerszorg: declareren via bovenstaande format).

Indicaties en verwijzingen

Vanaf 1 januari 2018 is een indicatiestelling en machtiging voor jeugdhulp niet langer noodzakelijk. Een verwijsbrief van een verwijzer, zoals de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het Nidos of Veilig Thuis organisatie, is voldoende om aanspraak te kunnen maken op jeugdhulp onder de RMA. Deze hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de cliënt.

Als uw machtiging op 31 december 2017 is verlopen, maar er wel langer zorg noodzakelijk is, dan kunt u deze zorg continueren. Hiervoor heeft u geen nieuwe machtiging en/of toestemming van RMA Healthcare nodig. Wel heeft u hiervoor een jeugdhulp contract nodig met RMA Healthcare. Indien u nog geen jeugdhulp contract heeft kunt u hiervoor een verzoek indienen bij RMA Healthcare.

Aanspraak RMA

Een asielzoeker kan aanspraak maken op zorg die is opgenomen in de RMA zolang de asielzoeker is ingeschreven in de RMA. Via de Controle Op Verzekeringsrecht (COV) module van VeCoZo overtuigt u zich gedurende het zorgtraject van deze aanspraak. Dit kan op basis van het zorgpasnummer, in combinatie met een identiteitsbewijs (vreemdelingendocument of ander ID bewijs).

Indien de asielzoeker niet meer is ingeschreven in de RMA, maar de vraag naar jeugdhulp blijft, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente waar de asielzoeker ingeschreven staat.

Tolkdienst

Bij de zorgverlening aan asielzoekers kunt u gebruik maken van de tolkendiensten van Livewords. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Tolkendiensten van andere organisaties zijn voor uw eigen rekening. U bereikt de tolk via telefoonnummer 020 - 820 28 92. Het zorgpasnummer van de patiënt is nodig om de tolk te regelen.

Contact

Voor vragen over de contractering van jeugdhulp kunt u deze website raadplegen of contact opnemen met info@rmasielzoekers.nl.

Voor meer informatie kunt u deze factsheet met algemene informatie over de (toegang tot) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv raadplegen.