Jeugdhulp

Overheveling jeugdhulp naar gemeenten in 2019

Per 1 januari 2019 valt de jeugdhulp aan kinderen verblijvend op COA-locaties onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Met deze maatregel komt de tijdelijke regeling die sinds 2015 is getroffen te vervallen. Dit houdt in dat de contractering en declaratie van jeugdhulp niet meer via RMA geschiedt, maar via de gemeente.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft belangrijke vragen voor de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten op een rij gezet, klik hiervoor op deze link. Daarnaast kunt u het laatste nieuws vanuit de VNG hierover lezen via deze artikelen:

Daarnaast hebben we een brief gestuurd naar alle door ons gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Deze brief is hier te vinden.

Als u verwacht jeugdhulp te (blijven) leveren aan kinderen op COA-locaties, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeenten om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld:

 • Doorlopende trajecten; jeugdigen die na 31-12-2018 nog in behandeling zullen zijn;
 • Het toewijzen/verwijzen/indiceren van jeugdhulp;
 • Het declareren van jeugdhulp.

Contractering

Voor de laatste maanden dat de RMA de jeugdhulp uitvoert in 2018, sluiten we geen contract meer af met nieuwe jeugdhulpaanbieders. Levert u toch zorg aan kinderen op een COA-locatie, maar heeft u geen contract? Neem dan contact op met info@rmasielzoekers.nl

Declareren

Declaraties voor jeugdhulp kunnen ingediend worden volgens het volgende format bij info@rmasielzoekers.nl.

Declaratie Jeugdhulp 2018 RMA versie 2.0
Declaratie werkwijze Jeugdhulp 2018

Bijzonderheden voor declaraties:

 • Jeugd-GGZ (18-) declareren via bovenstaande format.
 • Volwassenen GGZ (18+) via VeCoZo Uzovi-code 3355. Dit blijft ook zo in 2019
 • Zintuiglijk gehandicapten zorg, palliatief terminale zorg en verpleging aan jeugdigen (en volwassenen) declareren via VeCoZo het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg. Dit blijft ook zo in 2019.
 • Sinds 1 januari 2018 geldt de volgende afbakening voor persoonlijke verzorging:
  • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit wordt geïndiceerd door de (kinder)verpleegkundige. (Voor asielzoekerszorg: declareren via het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg).
  • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. (voor asielzoekerszorg: declareren via bovenstaande format).

Indicaties en verwijzingen

Vanaf 1 januari 2018 is een indicatiestelling en machtiging voor jeugdhulp niet langer noodzakelijk. Een verwijsbrief van een verwijzer, zoals de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het Nidos of Veilig Thuis organisatie, is voldoende om aanspraak te kunnen maken op jeugdhulp onder de RMA. Deze hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de cliënt.

Per 1 januari 2019 is het aan de gemeente om te bepalen welke vereisten gelden voor het leveren van jeugdhulp aan asielzoekers. Ga hierover in gesprek met uw gemeente.

Aanspraak RMA

Een asielzoeker kan aanspraak maken op zorg die is opgenomen in de RMA zolang de asielzoeker is ingeschreven in de RMA. Via de Controle Op Verzekeringsrecht (COV) module van VeCoZo overtuigt u zich gedurende het zorgtraject van deze aanspraak. Dit kan op basis van het zorgpasnummer, in combinatie met een identiteitsbewijs (vreemdelingendocument of ander ID bewijs).

Indien de asielzoeker niet meer is ingeschreven in de RMA, maar de vraag naar jeugdhulp blijft, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente waar de asielzoeker ingeschreven staat.

Tolkdienst

Bij de zorgverlening aan asielzoekers kunt u gebruik maken van de tolkendiensten van Livewords. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Tolkendiensten van andere organisaties zijn voor uw eigen rekening. U bereikt de tolk via telefoonnummer 020 - 820 28 92. Het zorgpasnummer van de patiënt is nodig om de tolk te regelen.

Contact

Voor vragen over de contractering van jeugdhulp kunt u deze website raadplegen of contact opnemen met info@rmasielzoekers.nl.

Voor meer informatie kunt u deze factsheet met algemene informatie over de (toegang tot) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv raadplegen.