Over RMA

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Voor alle zorg geldt dat aanspraak bestaat op zorg zoals zorgaanbieders die plegen te bieden en die conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die onder de Wmo en de Wlz valt, ook onder de RMA.

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. RMA Healthcare verrekent deze kosten met de zorgaanbieder. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura.

Voor Verzekerden die verblijven op Col/Pol en VBL geldt dat zorg die medisch gezien kan worden uitgesteld wordt uitgesteld totdat de Verzekerde verblijft op een vaste plek.

Zorg buiten Nederland wordt alleen vergoed als RMA Healthcare vooraf toestemming heeft verleend of als deze zorg spoedeisend is. RMA Healthcare vergoedt tot het wettelijk maximumtarief of de marktconforme vergoeding geldend in Nederland.

De RMA verwijst naar enkele bijlagen. U vindt hier alle bijlagen. Daar waar wordt verwezen naar bijlagen op grond van bestaande wetgeving kunt u deze raadplegen via www.overheid.nl.

De RMA kan op ieder moment gewijzigd worden. Van toepassing is de versie zoals deze gold op het moment van de behandeling. U vindt op deze website altijd de meest recente versie, met daarbij de ingangsdatum.