Tolk

Als u vanwege een taalbarrière geen adequate zorg kan verlenen, kunt u de telefonische tolk inbellen. Aan de tolkdiensten van LiveWords zijn geen kosten verbonden voor asielzoeker of zorgverlener.

Tolk bij taalbarriere

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords. Aan de tolkdiensten van LiveWords zijn geen kosten verbonden. De zorgaanbieder bereikt de tolk via telefoonnummer: 020 - 380 81 82. RMA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. De medewerkers van de tolkendienst zijn onpartijdig en hebben een beroepsgeheim. Wilt u meer weten over de tolkdiensten van LiveWords of gebruik maken van de applicatie van LiveWords op uw smartphone? Bekijk dan de handleiding. Een live tolk wordt in geen geval vergoed.

Doventolk

Asielzoekers van alle leeftijden die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen ondersteuning ontvangen van een doventolk bij het communiceren in privésituaties. Voor meer informatie klik hier.