Declareren

Voor de meeste zorgvormen geldt dat declaraties via VeCoZo ingediend kunnen worden. Uitzonderingen zijn:

Declaraties hiervoor gaan via een apart formulier.

Wij verzoeken u om patiënten geen rekeningen mee te geven of op te sturen. Maar bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen.

Voorwaarden voor declaratie

Om in aanmerking te komen voor declaratie, dient een zorginstelling of zorgverlener aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Voorwaarde voor vergoeding van zorg onder de RMA is een contract met zorgverzekeraar DSW. Wilt u een overeenkomst van DSW sluiten dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:
    E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl 
    Telefoonnummer: 010 - 24 22 620
  • Voor veel zorgsoorten is een verwijzing nodig (of soms een machtiging of indicatie). U kunt dan enkel zorg verlenen als de patiënt naar u is verwezen door een geldige verwijzer. Onder vergoeding staat per zorgsoort opgenomen wanneer een verwijzing noodzakelijk is en wie een geldige verwijzer is. U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Deze brief hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de patiënt.
  • Wanneer de zorg langer duurt dan een jaar verzoeken wij u jaarlijks een behandelplan aan de huisarts te sturen. Behalve bij Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.

Declareren via VeCoZo

UZOVI code: 3355
Zorgpasnummer: staat vermeld op de zorgpas van de asielzoeker
Voor meer informatie over VeCoZo, klik hier.

Declareren voor Amw, Wmo of Wlz

Voor Algemeen maatschappelijk werk (Amw), Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Langdurige Zorg (Wlz) geldt een afwijkende declaratieprocedure. In die gevallen staat dat specifiek opgenomen in de RMA, hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt:

Wij verzoeken u om niet te declareren op naam van de patiënt, maar uw factuur rechtstreeks te richten aan RMA, onder vermelding van het COA-zorgnummer van de patiënt en de datum van de behandeling.

Vragen over declaraties

Voor vragen over declaraties kunt u contact opnemen via: declaraties@administratierma.nl.

Wat is een ongeregistreerde asielzoeker?

Iedere asielzoeker wordt doorgaans geregistreerd bij aankomst in Nederland. Dit betekent onder andere dat zij een COA zorgnummer krijgen, waarmee zij verzekerd zijn voor zorg die onder de RMA (regeling medische zorg asielzoekers) valt. Door de huidige dynamiek komt het voor dat niet altijd alle asielzoekers bij binnenkomst worden geregistreerd. Hierdoor hebben zij geen COA zorgnummer en zijn zij dus ‘ongeregistreerd’ en daarmee onverzekerd. Zij wonen wel op een opvanglocatie. Dit is dus een andere situatie dan wanneer een asielzoeker besluit de opvang en daarmee het asielproces te verlaten. Dit wordt vaak een ‘ongedocumenteerde’ genoemd.

Hoe declareer ik de zorg aan een ongeregistreerde asielzoeker?

Hoewel ongeregistreerde asielzoekers formeel niet verzekerd zijn, hebben zij wel recht op dezelfde zorg als geregistreerde asielzoekers. Informatie over het verzekerde pakket vindt u op deze website. Wanneer u binnen uw werk te maken heeft met een ongeregistreerde asielzoeker, dan kunnen de zorgkosten niet via de reguliere RMA-route gedeclareerd worden. Het COA heeft hiervoor een aparte declaratieroute in het leven geroepen. De instructie hiervoor kunt u downloaden.

Heeft u als verzekerde een rekening van een zorgverlener ontvangen?

Wanneer u als Verzekerde een rekening van een zorgverlener heeft ontvangen, kunt u dit declaratieformulier invullen. Indien u de rekening zelf heeft betaald, kunt u op het formulier uw rekeningnummer invullen, zodat het betaalde bedrag naar u teruggestort kan worden. U kunt het ingevulde declaratieformulier, samen met de rekening, per post of per email verzenden naar RMA.

U kunt uw post richten aan: Administratie RMA, Postbus 84, 3100 AB Schiedam. Uw email kunt u verzenden naar declaraties@administratierma.nl.

Indien nodig, kan een COA-medewerker u helpen met het invullen van het formulier.