Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en langdurige zorg (WLZ)

Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg wordt voor asielzoekers van alle leeftijden vergoed vanuit de RMA. Het gaat om zorg die regulier valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Het gaat om de volgende onderdelen:

 • Begeleiding individueel of groep (dagbesteding);
 • Behandeling;
 • Beschermd wonen;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Kortdurend verblijf;
 • Langdurige GGZ (GGZ-B);
 • Palliatief Terminale Zorg;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Verblijf;
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Voor bovenstaande zorg, met uitzondering van verblijf (wonen), kan met een geldige verwijzing direct contact worden opgenomen met een gecontracteerde aanbieder. Voor specifieke informatie per zorgonderdeel, kunt u de RMA raadplegen. Het is niet mogelijk deze zorg in te kopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Indicatie noodzakelijk voor Verblijf (Wonen)

Voordat aanspraak gemaakt kan worden op Verblijf (Wonen), dient er een indicatie te worden aangevraagd bij Bender (voorheen SCIOPENG; onafhankelijk indicatieadviesbureau) via dit formulier. Hierbij kan hulp worden ingeschakeld van de (GZA-)huisarts, een hulpverlener of een ander contactpersoon.

Bender zal voor aanvragen van indicaties informatie nodig hebben betreffende de situatie van de asielzoeker, de klachten en de beperkingen. Hierbij is het mogelijk dat Bender informatie opvraagt bij betrokken zorgverleners, zoals de (huis)arts. Aan de hand van dit onderzoek zal Bender een indicatieadvies opstellen waarin wordt aangegeven op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.

Het advies / de indicatie van Bender geldt als machtiging voor RMA Healthcare waarmee de zorgaanbieder de asielzoeker van zorg mag voorzien.

Declaratie

Declareren kan via het declaratieformulier ondersteuning en langdurige zorg. Het ingevulde Excel-format dient beveiligd te worden ingediend. Het is aan de zorgaanbieder op welke wijze dit wordt gedaan.

Aanvraagformulier Bender.docx

Format Declaratie Ondersteuning en Langdurige zorg RMA 2023 

Format Declaratie Ondersteuning en Langdurige zorg RMA 2024