Medisch Specialistische Zorg

Onder Medisch Specialistische Zorg (MSZ) vallen vele medische ingrepen en behandelingen die worden uitgevoerd door medisch specialisten, zoals onderzoek en diagnostiek.

Vergoeding
Verwijzing

Ja (behalve bij spoedeisende zorg): huisarts, jeugdarts, medisch specialist, arts verstandelijke gehandicapten, tandarts, verloskundige, kaakchirurg, specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts, bedrijfsarts, SEH-arts, GGD-arts infectieziekte bestrijding KNMG, GGD-arts tuberculosebestrijding KNMG, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Aanvraag VeCoZo
Declaratie

VeCoZo

 

Bijzonderheden

Open ruggetje
Ingeval een ongeboren kind een open ruggetje (spina bifida) blijkt te hebben, dan kan een prenatale operatie plaats hebben in Leuven (B), onder de voorwaarde van een verwijzing door en onder zorgvuldige begeleiding van een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Spataderen
Voor behandeling van spataderen kan de behandelende arts op basis van de klachten en aanvullend onderzoek bepalen of de behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de regeling indien:

 • er sprake is van duidelijke klachten en/of verschijnselen passend bij spataderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huidverkleuring, slecht genezende wonden aan het onderbeen, vochtophoping in het been, kramp;
 • er bij aanvullend onderzoek (duplexonderzoek), naast de klachten, afwijkingen gevonden worden die aan duidelijk omschreven criteria voldoen.

Genderdysforie
De Verzekerde kan aanspraak maken op zorg bij Genderdysforie onder bepaalde voorwaarden. Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat het samen met de wens om van een ander geslacht te willen zijn. De zorg omvat:

 • Psychologische begeleiding en GGZ zorg;
 • Hormoonbehandelingen, indien reeds is gestart bent met hormoonbehandelingen in het land van herkomst.

Uitgesloten zijn het in Nederland starten van geslachtsveranderende behandeling door middel van hormoontherapie en geslachtsveranderende operatieve ingrepen.

Uitzonderingen

Vergoeding vindt alleen plaats indien de asielzoeker behandeld wordt door een gecontracteerde zorgaanbieder. Behandelingen die opgenomen zijn in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet worden ook vergoed voor asielzoekers, met uitzondering van de volgende behandelingen:

 • fertiliteitsonderzoeken en behandelingen zoals IVF en ICSI
 • cochleaire implantaten
 • sterilisatie
 • het ongedaan maken van sterilisatie
 • besnijdenis zonder medische noodzaak
 • autologe stamceltransplantatie bij Verzekerdeen met de ziekte van Crohn
 • behandeling van plagiocefalie en brachycefalie zonder craniostenose met een redressiehelm
 • correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening
 • liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik
 • het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn
 • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie-aplasie van de borst bij vrouwen en daarmee vergelijkbare situatie bij man/vrouw transgenders
 • borstverkleining
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak
 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek
 • starten van geslachtsveranderende behandeling door middel van hormoontherapie; en
 • operatieve ingrepen in het kader van transseksualiteit.

Voor behandelingen op het gebied van plastische chirurgie is voorafgaande toestemming van RMA Healthcare noodzakelijk via Vecozo of machtigingen@administratierma.nl.