Jeugdhulp (vervallen)

Overheveling jeugdhulp naar gemeenten voltooid

Sinds 1 januari 2019 valt de jeugdhulp aan kinderen verblijvend op COA-locaties onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Met deze maatregel is de tijdelijke regeling die sinds 2015 van kracht was, komen te vervallen. Dit houdt in dat de contractering en declaratie van jeugdhulp niet meer via RMA geschiedt, maar via de gemeente.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de meest gestelde vragen over de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten op een rij gezet. Daarnaast hebben we een brief gestuurd naar alle door ons voorheen gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Indien u toch nog vragen heeft aan RMA dan kunt u contact opnemen via info@rmasielzoekers.nl.

Declaraties (van voor 2019)

Declaraties van jeugdhulp die voor 2019 heeft plaatsgevonden, kunnen ingediend worden volgens het onderstaande format bij info@rmasielzoekers.nl.

Declaratie Jeugdhulp 2018 RMA versie 2.0
Declaratie werkwijze Jeugdhulp 2018

Bijzonderheden voor declaraties:

  • Jeugd-GGZ (18-) declareren via bovenstaande format.
  • Volwassenen GGZ (18+) via VeCoZo Uzovi-code 3355. Dit blijft ook zo in 2019
  • Zintuiglijk gehandicapten zorg, palliatief terminale zorg en verpleging aan jeugdigen (en volwassenen) declareren via VeCoZo het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg. Dit blijft ook zo in 2019.
  • Sinds 1 januari 2018 geldt de volgende afbakening voor persoonlijke verzorging:
    • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit wordt geïndiceerd door de (kinder)verpleegkundige. (Voor asielzoekerszorg: declareren via het formulier wat ook geldt voor langdurige zorg).
    • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. (voor asielzoekerszorg: declareren via bovenstaande format).