Geneesmiddelen 

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen gebruik maken van farmaceutische zorg voor het ontvangen van geneesmiddelen en voor advies bij voorgeschreven geneesmiddelen en gezondheidsvoorlichting.

Vergoeding
Recept

Huisarts, jeugdarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts

 Een volledig overzicht van de aanspraak op geneesmiddelen en de maximale verstrekkingsduur is opgenomen in de RMA. Voorgeschreven geneesmiddelen kunnen afgehaald worden bij een gecontracteerde apotheek.

Uitzonderingen op basispakket zorgverzekeringswet 

Onder de aanspraak valt ook

 • AP-Q (Primaquine) op verwijzing van een medisch specialist. Het recept hiervoor inclusief een begeleidende brief wordt gestuurd naar zowel de apotheek als naar RMA Healthcare via info@rmasielzoekers.nl; 
 • Ivermectine (Stromectol); 
 • Maagzuurremmers vanaf het eerste recept; en 
 • Anticonceptiemiddelen worden vergoed, met uitzondering van condooms. Ook het plaatsen van een spiraal door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt vergoed. Dit geldt voor alle leeftijden dus ook na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar.    

Onder de aanspraak valt niet: 

 • Geneesmiddelen die volgens de Regeling zorgverzekering niet vergoed mogen worden; 
 • Geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet in het GVS zit; 
 • Homeopathische en antroposofische producten en geneesmiddelen; 
 • Voedingssupplementen en niet als geneesmiddel geregistreerde vitaminen; 
 • Geneesmiddelen en inentingen die tot doel hebben een ziekte te voorkomen in verband met een reis; 
 • Geneesmiddelen in verband met IVF of daarmee te vergelijken behandelingen; 
 • Geneesmiddelen voor onderzoek of experimenteel gebruik; 
 • Geneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 40 lid 3 sub f van de Geneesmiddelenwet;  en 
 • Andere kosten (zoals administratie- of verzendkosten).   

Op dieetpreparaten en bepaalde geneesmiddelen bestaat alleen aanspraak als wordt voldaan aan de voorwaarde(n) opgenomen in bijlage 2 bij de Regeling Zorgverzekering. Dit betekent dat een artsenverklaring en formulier noodzakelijk is. Dit is terug te vinden in bijlage 2 bij de RMA.