Algemeen Maatschappelijk Werk

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor personen die te maken hebben met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard. De maatschappelijk werker kan een asielzoeker van dienst zijn bij het aanpakken van o.a. psychosociale problematiek en het verbeteren van de zelfredzaamheid in de directe sociale omgeving.

Max. vergoeding

5 uur per jaar per verwijzing

Verwijzing

Ja: huisarts, medisch specialist of een bevoegd functionaris van COA

Declaratie

Format Declaratie Algemeen Maatschappelijk Werk RMA

 

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen gebruik maken van deze vorm van hulpverlening na een schriftelijke verwijzing van de huisarts, medisch specialist of een bevoegd functionaris van COA. Daarna kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

AMW wordt voor asielzoekers vergoed indien er sprake is van een van onderstaande soorten problematiek.

  • Verwevenheid van materiële en niet-materiële problematiek, zoals huisvesting en financiële problemen.
  • Psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, studieproblemen, verwerkingsproblemen.
  • Relatieproblemen (partner, familie, werk, opvoeding);
  • Levensproblematiek.

Verwijzing is nodig

Maximaal 5 behandeluren per kalenderjaar worden vergoed. Indien de asielzoeker meer behandeluren nodig heeft, is een nieuwe verwijzing nodig. Per verwijzing maakt de Verzekerde aanspraak op een maximum van 5 behandeluren. 

Een machtiging of indicatie is niet noodzakelijk.

Declareren

Declareren kan via het Format Declaratie Algemeen Maatschappelijk Werk RMA naar declaraties@administratierma.nl