Regeling Medische zorg Asielzoekers

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Voor alle zorg geldt dat aanspraak bestaat op zorg zoals zorgaanbieders die plegen te bieden en die conform de stand van de wetenschap en praktijk is. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, ook onder de RMA.

Regeling Medische zorg Asielzoekers.pdf
Bijlage 1 Fysiotherapie Oefentherapie.pdf
Bijlage 2 Geneesmiddelen.pdf
Bijlage 3 Hulpmiddelen.pdf
Bijlage 4 Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.pdf
Bijlage 5 Noodhulplijst Tandheelkunde.pdf
Bijlage 6 Zittend ziekenvervoer.pdf

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. RMA Healthcare verrekent deze kosten met de zorgaanbieder. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura.

Zorg buiten Nederland wordt alleen vergoed als RMA Healthcare vooraf toestemming heeft verleend of als deze zorg spoedeisend is. RMA Healthcare vergoedt tot het wettelijk maximumtarief of de marktconforme vergoeding geldend in Nederland.

Daar waar wordt verwezen naar bijlagen op grond van bestaande wetgeving kunt u deze raadplegen via www.overheid.nl.

De RMA kan op ieder moment gewijzigd worden. Van toepassing is de versie zoals deze gold op het moment van de behandeling. U vindt op deze website altijd de meest recente versie, met daarbij de ingangsdatum. 

RMA Healthcare controleert of de door zorgaanbieders ingediende declaraties voldoen aan de wet- en regelgeving en of de zorg die is gedeclareerd ook het meest doelmatig was en passend bij de zorgvraag. Hiervoor wordt jaarlijks een controleplan opgesteld, klik op de link voor de meest recente versie.