Nieuwe aanpak indicatiestelling

Per 1-1-2018 verandert er het een en ander op het gebied van machtigingen en indicaties. Voor de meeste zorgsoorten is geen indicatie en/of machtiging meer nodig.

Indicatie

Vanaf 1-1-2018 is enkel een indicatie nodig voor de zorg zoals opgenomen in artikel 2.1 sub f van uw overeenkomst:

Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers is dit onderdeel omschreven onder het kopje “Verblijf (wonen)”. U kunt de indicatie voor Verblijf (wonen) aanvragen via deze pagina.

In uw overeenkomst is mogelijk per abuis opgenomen dat u ook voor andere zorgsoorten een indicatie behoeft. Dat is niet het geval.

Voor indicaties die verlopen op of na 31-12-2017 heeft u geen nieuwe indicatie nodig. U kunt de zorg continueren, ongeacht of u voor deze zorg per 1-1-2018 wel of geen indicatie nodig heeft. U hoeft zich niet te melden en geen nieuwe indicatie aan te vragen. Wel vragen wij u het behandelplan in het eerste kwartaal aan de huisarts te sturen.

Machtiging

Vanaf 1-1-2018 is in de meeste gevallen géén machtiging vereist. Niet voor zorg waarvoor geen indicatie nodig is en niet voor zorg waarvoor nog wel een indicatie vereist is. In onderstaande specifieke gevallen is het wel nodig om een machtiging aan te vragen. Dit staat verder uitgelegd in de Regeling Medische zorg Asielzoekers.
-          Tandheelkundige zorg onder bepaalde voorwaarden
-          Plastische chirurgie
-          Second Opinion
-          Geneesmiddelen onder bepaalde voorwaarden
-          Zorg in het buitenland

Voorwaarden voor declaratie

Om in aanmerking te komen voor declaratie, dient een zorginstelling aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • U kunt enkel zorg verlenen als de patiënt naar u is verwezen door een geldige verwijzer. In de RMA staat per zorgsoort opgenomen wie ernaar mag verwijzen. U dient dus in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Deze brief hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de patiënt.
  • Voor de zorgonderdelen, behalve Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft, verzoeken wij u jaarlijks een behandelplan aan de huisarts te sturen wanneer de zorg langer dan 1 jaar duurt.
  • Voor alle zorg met uitzondering van Jeugdhulp geldt: voorwaarde voor vergoeding van zorg onder de RMA is een contract met DSW. Wilt u een overeenkomst van DSW ontvangen dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:
    E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl 
    Telefoonnummer: 010 - 24 22 620

Jeugdhulp

Vanaf 1-1-2018 is een indicatiestelling en machtiging voor jeugdhulp niet langer noodzakelijk. Zorg die gestart is in 2017 kan in 2018 zonder indicatie of machtiging gecontinueerd worden.

Een verwijsbrief van een geldige verwijzer (huisarts, jeugdbeschermer, medisch specialist, jeugdarts, Nidos jeugdbeschermer of Veilig Thuis organisatie) is voldoende om aanspraak te kunnen maken op jeugdhulp onder de RMA. Voorwaarde is wel dat, bij behandelingen langer dan 1 jaar, het nieuwe behandelplan met de huisarts wordt gedeeld.

Heeft u geen contract ontvangen?

Voorwaarde voor vergoeding van jeugdhulp onder de RMA is een contract met RMA Healthcare.

Heeft u geen overeenkomst, maar wilt u wel graag jeugdhulp verlenen aan asielzoekers? Op de pagina Jeugdzorg staat informatie over hoe u een contract bij ons kunt aanvragen.