Nieuwe aanpak indicatiestelling asielzoekerszorg per 2018 WMO/WLZ/ZVW enJeugdhulp

Beperktere indicatie en geen machtiging

Indicatie alleen nodig voor Verblijf (Wonen)

Vanaf 1-1-2018 is enkel een indicatie nodig voor de zorg zoals opgenomen in artikel 2.1 sub f van uw overeenkomst:

Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers is dit onderdeel omschreven onder het kopje “Verblijf (wonen)”.

In uw overeenkomst is mogelijk per abuis opgenomen dat u ook voor andere zorgsoorten een indicatie behoeft. Dat is niet het geval.

Geen machtiging nodig

Vanaf 1-1-2018 is géén machtiging vereist. Niet voor zorg waarvoor geen indicatie nodig is en niet voor zorg waarvoor nog wel een indicatie vereist is.

Wél vereiste van geldige verwijzing en behandelplan

Verwijsbrief

U kunt enkel zorg verlenen als de patiënt naar u is verwezen door de huisarts of een medisch specialist. U dient dus in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

Behandelplan

Voor de zorgonderdelen, behalve Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft, verzoeken wij u jaarlijks een behandelplan aan de huisarts te sturen wanneer de zorg langer dan 1 jaar duurt.

Indicaties die verlopen per 31-12-2017

Levert u nu zorg op grond van een indicatie en blijft u deze zorg leveren?

U heeft geen nieuwe indicatie nodig voor deze zorg. U kunt gewoon doorgaan, ongeacht of u voor deze zorg per 1-1-2018 wel of geen indicatie nodig heeft. U hoeft zich niet te melden en geen nieuwe indicatie aan te vragen.

Wel vragen wij u het behandelplan in het eerste kwartaal aan de huisarts te sturen.

Heeft u geen contract ontvangen?

Voorwaarde voor vergoeding van zorg onder de RMA is een contract met DSW. Wij hebben ons best gedaan alle zorgverleners die nu op basis van een indicatie zorg verlenen ook voor 2018 te contracteren. Heeft u onverhoopt geen overeenkomst ontvangen dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:

E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl

Telefoonnummer: 010 - 24 22 620

Praktische procedure indicatiestellingen per 1-1-2018

Op de website www.rmasielzoekers.nl zal binnenkort een formulier beschikbaar zijn met nadere informatie.

De indicatie wordt éénmalig verleend en hoeft niet jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Jeugdhulp

Vanaf 1-1-2018 is een indicatiestelling en machtiging voor jeugdhulp niet langer noodzakelijk. Zorg die gestart is in 2017 kan in 2018 zonder verlenging gecontinueerd worden.

Een verwijsbrief van een geldige verwijzer (huisarts, jeugdbeschermer, medisch specialist, jeugdarts, Nidos of Veilig Thuis organisatie) is voldoende om aanspraak te kunnen maken op jeugdhulp onder de RMA. Voorwaarde is wel dat, bij behandelingen langer dan 1 jaar, het nieuwe behandelplan met de huisarts wordt gedeeld.

Heeft u geen contract ontvangen?

Voorwaarde voor vergoeding van jeugdhulp onder de RMA is een contract met RMA Healthcare. Wij hebben ons best gedaan alle zorgverleners die nu op basis van een indicatie zorg verlenen ook voor 2018 te contracteren.

Heeft u onverhoopt geen overeenkomst ontvangen dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:

E-mail: info@rmasielzoekers.nl.